مسئولین سابق

با توجه به ظرفیت ها و قابلیت های مسئولین سرای محله درب دوم از ابتدای کار سرا مدیریت به عهده آقای ایمان نیل فروش زاده بوده است و کادر اداری سرا مشغول به کار میباشند.